2013 iş sağlığı ve güvenliği yılı olacak – TAHSİN SINAV 04.02.2013

t_s_buyukaf8482c92013 iş sağlığı ve güvenliği yılı olacak

İSG risk değerlendirmesi pazarlamalarıyla başlayan bir yıl, 2013. Bunun nedeni elbette 6331 sayılı Kanun. Buna ivme kazandıran da 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ (RG.29.12.2012/28512). 2012 sonunda sıra sıra yayınlanmaya başlayan bu kanuna ilişkin yönetmelikler, bu tayfı sürekli besleyecek gibi. Bu durum da yasakoyucunun amacına uygun bir bilinçlenme süreci oluşturacak…

Nitekim bu yönetmeliğe göre, çalışanlar, bilgilendirilecek.. İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilecek. Ve bu doğrultuda risk değerlendirmesi rehberleri yayınlanacak.. İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanacak. Bu rehberler, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları, faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilecek. Bakanlıkça, sözkonusu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yayımlanacak.

İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırırken risk değerlendirmesi ekibi kuracaktır. Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Ve risk değerlendirmesi ekibinin oluşumuna aşağıdaki üyeler katılacaktır: a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alabilecektir. Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir. İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamayacaktır. Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler, işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri koruyacak ve gizli tutacaktır. Geçiş döneminde, işverence oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, işyeri sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerini bulundurulma zorunluluğu, 6331 sayılı Kanunun 38’inci maddesinde belirtilen yürürlük sürelere uygun olarak aranacaktır.

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali, ‘risk’; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ise ‘tehlike’ kavramıyla ifade edersek; risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Risk değerlendirmesi, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilecektir. Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanacaktır.

İşyerlerinde sözkonusu Yönetmelik vb hükümlerinde yer alan bu konudaki mevcut detaylar üzerinde de çalışmalar, mutlaka yapılmalıdır. Bu risk değerlendirmesi seferberliğiyle oluşacak kültür, sürekli gözden geçirilerek işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulacaktır. Elbette bu kültürle iş kazaları ve meslek hastalıklarının giderek azalmasının sağlanması süreci hayata geçirilmiş olacaktır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2013/02/05/2013-is-sagligi-ve-guvenligi-yili-olacak-tahsin-sinav-04-02-2013/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.