İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLECEK BÖLÜM SAYISI ARTIRILIYO​R

Ak Partili 53 milletvekili tarafından verilenkanun teklifinin Mecliste kabul edilmesihalinde “iç mimar, şehir plancısı, şehir vebölge plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, endüstriyel tasarımcı, peyzaj mimarı” gibi unvanlara sahp meslek mensupları da işgüvenliği uzmanı olabilecek.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİBAŞKANLIĞINA

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimgerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 20/6/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunlarını veya teknik elemanı,”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

20/6/2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3. Maddesi birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “iş güvenliği uzmanı” tanımının aynı fakültelerden benzer eğitimleri alarak mezun olmalarına rağmen, bu meslek mensuplarını kapsamakta, bazılarını dışarda bırakmaktadır. Esasen mevcut düzenleme “mühendis, mimar veya teknik elemanı” kapsadığı hükme bağlanmıştır. Esasen burada kastedilen bütün mühendislik, mimarlık veya mühendislik-mimarlık fakültesi mezunlarıdır. Ancak mevcut tanım, yazım şekli itibariyle bu genel anlamı yansıtmamaktadır. Mesela iç mimar, şehir plancısı, şehir ve bölge plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, endüstriyel tasarımcı, peyzaj mimarı gibi Unvanlara sahip meslek mensupları dışarıda bırakılmaktadır. Bu durum sık sık yargıya taşınmakta, farklı yargı kararlarıyla belirsizlik artmaktadır. Bu nedenle, eşitlik ilkesine aykırı olan ve mağduriyete yol açan bu hükmün değerlendirilmesi ve kastedilen kapsayıcılığı haiz bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1: Maddede iş güvenliği uzmanlığı tanımı kapsamında mühendis, mimar veya teknik elemanlar sayılırken, adı geçeiı meslek mensuplarıyla aynı fakülteden mezun olan iç mimar, şehir plancısı, şehir ve bölge plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, endüstriyel tasarımcı, peyzaj mimarı gibi unvanlara sahip meslek mensupları dışarıda bırakılmaktadır. Düzenleme ile söz konusu eşitsizlik giderilmektedir.

MADDE 2: Yürürlük maddesidir.

MADDE 3: Yürütme maddesidir.

http://www.memurlar.net/haber/362533/

http://memurunyeri.com/2012-08-19-15-32-43/manset-haber/3574-is-guvenlgi-uzmani-olabilecek-bolum-sayisi-artiriliyor.html

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2013/04/18/is-guvenligi-uzmani-olabilecek-bolum-sayisi-artiriliyo%e2%80%8br/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.