İş Kazası Neticesinde Ödenen Tazminat ve Faiz Ticari Kazançtan İndirilebilirmi

İş Kazası Neticesinde Ödenen tazminat ve faiz Ticari Kazançtan indirilebilirmi
Tarih: 18.04.2007
Sayı : B.07.1.GİB.0.40/4019-35370 sayılı Özelgesi
İş kazası neticesinde ödenen manevi tazminat ve yasal faizin, ticari kazancın tespitinde işverenin kusursuzluğu oranında gider olarak indirilebileceği hk.
Yazınızın incelenmesinden, İliniz …….. Vergi Dairesi mükelleflerinden ……. tarafından, kendisine ait işyerinde 12.10.2000 yılında gerçekleşen iş kazası neticesinde iş gücünün % 50′sini kaybeden işçisi tarafından açılan davanın, işçi lehine sonuçlanması üzerine ödenen manevi tazminat ve yasal faizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği, ilgili mahkeme kararında iş kazasının 6/8 oranında işyeri sahibinin, 2/8 oranında da işçinin kusurundan kaynaklandığı belirtilmiş olduğundan tazminatın gider yazılıp yazılamayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. maddesinin 3. bendinde işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilam veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safi ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği, 41. maddesinin 5. (6.) bendinde ise her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların gider olarak indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, adı geçen mükellefin işyerinde meydana gelen kaza neticesinde bir işçisinin sol kolunu kaybetmesi üzerine …….. İş Mahkemesince verilen karara göre işçinin kazada 2/8 oranında kusuru bulunduğundan, mükellef tarafından ödenen manevi tazminat ve yasal faizlerin 2/8 oranında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 3. bendine göre gider yazılması mümkün bulunmaktadır.
Ödenen tazminatın, işverenin kusurlu bulunduğu orana tekabül eden tutarının (6/8) ise, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği tabiidir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2012/11/18/is-kazasi-neticesinde-odenen-tazminat-ve-faiz-ticari-kazanctan-indirilebilirmi/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.