İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2-3-4 Aralık’ta

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne “sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık” haykırışıyla sahip çıkıyor, emeğe/emekçiye karşı bir sorumluluk duygusu olan herkesi(mi) bu kongrenin doğal ortağı olarak görüyoruz. Soruların bilimsel, sorunların da politik olduğunun bilincinde olanlarla birlikte bilimsel-politik bir kongreyi gerçekleştirmek dileğiyle…”

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB tarafından 2-3-4 Aralık 2011 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne tüm kamuoyu davetlidir…

Kongre çağrı metni:
“Hoş geldiniz, güç verdiniz…

Küresel kapitalizmin sosyal-politika ve bu bağlamda da işçi sağlığına yeni riskler ve çıkmazlar eklediği, üretim ve ürün güvenliğini önceleyip “emeğin sağlıklı olma hakkı”nı gasp ettiği bir rekabet ortamında; emeğin kolektif cephesinde bir örgütlenmeye-direnç geliştirmeye ihtiyaç var… Ve bu ihtiyacı karşılamak üzere bir aradayız.

Sosyal duyarlıktan arınmış siyasal iktidarların tercihleri artık sermaye çıkarlarını ve gereksinimlerini çok daha doğrudan yansıtmakta iken; işçiler/emekçiler için “dibe doğru yarış” devam etmektedir. Küresel kapitalizmde sağlık, firmaların finansal raporlarında aranırken, işçilerin/emekçilerin sağlık raporları ve çalışma ortamlarının güvenli olması ise işverenin terminolojisinde yer almamaktadır.

Çalışma yaşamının her aşamasında sağlık gündemimize girmişken, sağlığı yaşam kavramıyla eşdeğer kılmışken ve iş kazaları, meslek hastalıkları ile işe bağlı hastalıklar işçiler/emekçiler için karabasana dönmüşken; en temel insani gereksinimlerle birlikte sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını talep edecek olanlar elbette ki çalışanlardır. Ve bu hak ne işverene devredilebilir ne de yalnızca mesleki-teknik bir konu olarak görülüp işin öznesi sürecin dışına itilebilir.

Bu nedenle; DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne “sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık” haykırışıyla sahip çıkıyor, emeğe/emekçiye karşı bir sorumluluk duygusu olan herkesi(mi) bu kongrenin doğal ortağı olarak görüyoruz. Soruların bilimsel, sorunların da politik olduğunun bilincinde olanlarla birlikte bilimsel-politik bir kongreyi gerçekleştirmek dileğiyle…”

KONGRE PROGRAMI

2 Aralık 2011 – Cuma

09.00 – 09.30 Kayıt
09.30 – 10.15 Açılış Konuşmaları

Kongre Başkanı:

Onur Hamzaoğlu (Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)
Tayfun Görgün (DİSK Genel Başkan Vekili)
Lami Özgen (KESK Genel Başkanı)
Mehmet Soğancı (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)
Eriş Bilaloğlu (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

10.15 – 10.30 Ara
10.30 – 12.30 PANEL

Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığına Etkileri…
Taşeronlaşmanın Önüne Nasıl Geçeriz?
Başkan: Tayfun Görgün (DİSK Genel Başkan Vekili)

Mevcut Durumun İrdelenmesi
Murat Özveri (Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni)

Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi
(İş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden
durum nedir?)
Kayıhan Pala (Uludağ Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)
H.Can Doğan (Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

Sendikal Örgütlenmenin Olduğu ve Olmadığı
İşyerlerinde Beklentiler

Kamber Saygılı (Limter-İş Genel Başkanı)
Arzu Çerkezoğlu (Dev Sağlık-İş Genel Başkanı)

FORUM

Karşı duruşumuz nasıl olmalıdır?
Ne yapmalı / yapılmalı?

12.30 – 13.30 Yemek Arası

13.30 – 15.30 PANEL
Güvencesizler–Geleceksizlik ve Sağlık
Başkan: Lami Özgen (KESK Genel Başkanı)

Esnek Çalışma Modelinde “Güvencesizlik Tanımı
ve Güvencesiz Çalışanlar”
Aziz Çelik (Kocaeli Üniv. Çalışma Ekonomisi Bölümü)

Film Gösterimi
Yenişehir/Bursa Mevsimlik Tarım İşçileri
Yaşam Koşulları
Tarımda Mevsimlik İşçiler – Çatısı Olmayan
Fabrikalar
Alpaslan Türkkan (Uludağ Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)

İşsizler ve Sorunları
Gökhan Atılgan (Ankara Üniv. İletişim Fak.)

Güvencesizler İçin Örgütlenme Olanakları: Nasıl
Bir Örgütlenme?

Tuzla Tersane İşçileri,

Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi,

Atık Kağıt İşçileri Komitesi,

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası,

Mevsimlik Tarım İşçileri Sendika Girişimi

15.30 – 15.45 Ara

15.45 – 17.00 Grup Çalışması 1
A Salonu Grup I
B Salonu Grup II

17.15 – 18.15 Film Gösterimi
Davutpaşa’nın Külleri

18.30 – 20.00 Kokteyl

3 Aralık 2011 – Cumartesi

09.00 – 10.15 Grup Çalışması 2
A Salonu Grup (I+II)

10.15 – 10.30 Ara

10.30 – 12.30 PANEL
İşçinin Bilme Hakkı ve Sağlıklı Emek

Başkan: Eriş Bilaloğlu (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

Eğitimin Genel Karakteri
Fuat Ercan (Marmara Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)

Beyaz Yakalıların Eğitimi
Celal Emiroğlu (Türk Tabipleri Birliği MSG Dergisi Editörü)
Bedri Tekin (Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi)
Özlem Özkan (Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu)

İşçi Eğitimi
Levent Koşar (Türk Tabipleri Birliği MSG Dergisi Editörü)
Tevfik Güneş (DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorumlusu)
Haluk Orhun (Fizik Mühendisleri Odası)

12.30 – 13.30 Yemek Arası

13.30 – 16.00 PANEL
Çalışma Yaşamında Kadın

Başkan: Berna Vatan (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)

Yeni Esnek Çalışma Sürecinde Kadın ve Ne Yapmalı?
Melda Yaman Öztürk (19 Mayıs Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)

Kadın İstihdamında Türkiye’deki Durum ve
Ne Yapmalı?
Gülay Toksöz (Ankara Üniv. SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü)

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar
Gamze Yücesan Özdemir (Ankara Üniv. İletişim Fak.
Gazetecilik ve Bilişim Bölümü)

Çalışma Yaşamında Kadın Sağlığı, Sorunları ve
Ne Yapmalı?
Meltem Çiçeklioğlu (Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)

Bölge Göç, Kadın ve Ne Yapmalı?
Handan Çağlayan (Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Şemsa Özer (Boğaziçi Üniv. Ekonomi Bölümü)

Kadın ve Sendikalar
Bedriye Yorgun (SES Yönetim Kurulu Üyesi)
Zeynep Ekin Çağlar (DİSK)

FORUM

Çalışma Yaşamında Direnen Kadınlar
Güllü Hanoğlu (Dev Sağlık-İş)
Songül Aydın (Tek Gıda-İş)
Meryem Çağ (KESK Genel Meclisi Üyesi)

16.00 – 16.15 Ara
16.15 Dinleti

Kadın Ağzı Türküler
Feryal Öney (Kardeş Türküler)

4 Aralık 2011 – Pazar

09.00 – 10.15 Grup Çalışmaları Sunumu ve Tartışması

10.15 – 10.30 Ara

10.30 – 12.30 PANEL
Hegemonya ve Karşı Hegemonya Mücadelesi;
Gönüllülükten İtiraz Hakkına…

Başkan: Onur Hamzaoğlu (Koaceli Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)
Hegemonya Kavramı ve Bu Alanın Sorunsalları…
Aydın Çubukçu (Gazeteci-Yazar)

Esnek Üretim ve Hegemonya, Emeğin Gönüllü
Boyunduruğu…
Mehmet Zencir (Pamukkale Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)

Üretim İçinde Yaşanılanlarla, Hegemonya ve
Emeğin Örgütlenmesine Etkileri…
Gaye Yılmaz (Boğaziçi Üniv. Eğitim Bilimleri Fak.)

12.30 – 13.00 Plaket Töreni

13.00 – 14.00 Sonuç Bildirgesi ve Kapanış
Grup Çalışması Konuları

Grup I: İşçi Sağlığı Model Tartışması
Moderatör: Meral Türk Soyer (Ege Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.)

Grup II: İş Güvenliği Model Tartışması
Moderatör: Haluk Orhun (Fizik Mühendisleri Odası)

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Düzenleme Kurulu
Mithatpaşa Cad. No: 62/18 Kızılay/Ankara
Tel: (0 312) 418 87 00 | Faks:(0 312) 418 77 64
iscisagligikongresi.org
bilgi@iscisagligikongresi.org

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2011/11/21/isci-sagligi-ve-guvenligi-kongresi-2-3-4-aralikta-2/

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.